Město Hlinsko hledá zaměstnance na pozici

Referent/referentka územního plánování a stavebního řád
Specialisté v oblasti územního a dopravního plánováníMísto výkonu práce: MěÚ Hlinsko - Poděbradovo náměstí 1 POŽADAVKY: vysokoškolské vzdělání se stavebním, architektonickým nebo právnickým zaměřením, případně vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání stavebního směru, znalost platné legislativy, zejména znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (vše ve znění pozdějších předpisů), zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění výhodou, výborná znalost práce na PC (samozřejmostí ovládání programu MS Windows, MS Office), praxe v dané oblasti výhodou, samostatnost, pečlivost, zodpovědnost, flexibilita, vysoká úroveň vystupování, ústního i písemného projevu, ochota k vysokému pracovnímu nasazení, aktivní řidičské oprávnění skupiny B. Předpoklady pro vznik pracovního poměru: předpoklady podle ust. § 4 zákona č. 312/2002 Sb. (státní občanství ČR, u cizích státních občanů trvalý pobyt na území ČR, dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, trestní bezúhonnost). Náležitosti písemné přihlášky uchazeče: přesné označení výběrového řízení, jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, kontaktní telefon a e-mail, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis uchazeče. Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce: strukturovaný životopis obsahující údaje o dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál příp. ověřená kopie), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Lhůta pro podání přihlášky: 20. 9. 2019 do 14:00 hodin Způsob podání přihlášky: písemná podoba, obálku viditelně označte "Výběrové řízení - referent územ. plánování a staveb. řádu" a zašlete či osobně doručte na adresu: Město Hlinsko Kancelář tajemníka Poděbradovo nám. 1 539 23 Hlinsko Při podání přihlášky prostřednictvím pošty se za datum doručení přihlášky považuje datum uvedené na podacím razítku pošty. Uchazeč zasláním přihlášky do výběrového řízení stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmů. Výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice je k dispozici také na internetových stránkách města Hlinsko na adrese www.hlinsko.cz v sekci úřední deska.

Pracoviště a kontakty

Firma: Město Hlinsko, IČ: 00270059, http://www.hlinsko.cz
Místo výkonu práce: Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko v Čechách 1
Komu se hlásit: Ing. Vladimír Zavřel, tel: +420 469 326 161, e-mail: zavrel.vladimir@hlinsko.cz

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Jednosměnný provoz
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Doba zaměstnání: od 2019-10-01
Mzdové rozpětí: od 18230 Kč/měsíc

Požadované dovednosti

Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce