Město Letohrad hledá zaměstnance na pozici

VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍHO, ŠKOLSTVÍ A KULTURY
Vedoucí ostatních úředníkůTajemník Městského úřadu Letohrad Mgr. Miloš Štěpán dle zákona č. 312/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o úřednících územních samosprávných celků, vyhlašuje výběrové řízení na funkci: VEDOUCÍ ODBORU SOCIÁLNÍHO, ŠKOLSTVÍ A KULTURY

POŽADAVKY

 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
 • nejméně vysokoškolské vzdělání v magisterském programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
 • státní občan České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt
 • dobré komunikační a organizační schopnosti, časová flexibilita
 • řidičský průkaz skupiny B
 • dovednost práce s PC (MS Office, Internet)
 • orientace v legislativě související se zaměřením funkce vítána
 • splnění dalších předpokladů podle § 2 a 4 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích, ve znění pozdějších předpisů (tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení), předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971
 • PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI

 • jméno, příjmení, titul
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost uchazeče
 • místo trvalého pobytu
 • číslo občanského průkazu
 • datum a podpis uchazeče, kontaktní adresu, telefon, e-mail
 • K PŘIHLÁŠCE JE NUTNÉ PŘILOŽIT

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný profesní životopis, kde budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech, dosaženém vzdělání
 • motivační dopis
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • PŘEDPOKLÁDANÝ NÁSTUP NA PRACOVNÍ MÍSTO: 1. 1. 2020 nebo dle dohody

  ÚDAJE O PRACOVNÍM MÍSTĚ

 • místo výkonu Letohrad
 • 11. platová třída dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • náplň činnosti dle katalogu prací zahrnuje např. koordinace činností odboru sociálního školství a kultury, zajištění součinnosti se školami ve městě, odpovědnost za přípravu kulturních akcí, Letohradského zpravodaje apod., odpovědnost za výkon sociální práce dle zákona č. 108/2006 Sb., apod.
 • MÍSTO, ADRESA A ZPŮSOB PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • přihlášku s uvedenými doklady zasílejte doporučeně na adresu Město Letohrad, Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
 • na obálku uveďte: „Neotvírat, výběrové řízení – odbor sociální školství a kultury, k rukám tajemníka Mgr. Miloše Štěpána“
 • LHŮTA PRO PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY: do pátku 13. září 2019 11:00 hodin na podatelnu MěÚ Letohrad

  DALŠÍ INFORMACE

  Vyhlašovatel si vyhrazuje právo nevybrat žádného uchazeče a výběrové řízení kdykoliv bez udání důvodů zrušit. Uchazeč nese náklady, které mu ve výběrovém řízení vznikly. Podáním přihlášky uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel bude pro potřeby výběrového řízení nakládat s jeho osobními údaji v nezbytném rozsahu. Pohovor s uchazeči proběhne ve středu 18. září 2019 ve 12.00 hodin na MěÚ Letohrad, kancelář tajemníka. Pozvánky k výběrovému řízení nebudou rozesílány. Rozhodnutí výběrové komise bude uchazečům oznámeno písemně. Případné další informace poskytne Mgr. Miloš Štěpán, tel. 721525883.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Město Letohrad, IČ: 00279129,
  Místo výkonu práce: Václavské náměstí 10, 561 51 Letohrad
  Komu se hlásit: Mgr. Miloš Štěpán, tajemník, tel: , e-mail:

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
  Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské
  Doba zaměstnání: od 2020-01-01
  Mzdové rozpětí: od 25000 Kč/měsíc

  Požadované dovednosti

  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce