Česká inspekce životního prostředí hledá zaměstnance na pozici

Odborný rada inspektor oddělení odpadového hospodářství
Specialisté v oblasti ochrany životního prostředí (kromě průmyslové ekologie)Ředitel České inspekce životního prostředí jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo 44314 odborný rada inspektor SEZ oddělení odpadového hospodářství Oblastního inspektorátu Ústí nad Labem v České inspekci životního prostředí v oboru služby Technická ochrana životního prostředí (dál jen „služební místo“). Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 12. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě

 • kontrola toku odpadů vznikajících při sanacích starých ekologických zátěží
 • tvorba koncepce inspekce a dozoru nad technickou ochranou životního prostředí na daném území České republiky
 • koordinace a provádění komplexní kontrolní (dozorové) činnosti v rozsahu působnosti České inspekce životního prostředí v oblasti odpadového hospodářství, včetně vyhotovování protokolů o kontrole
 • vyhodnocování závěrů z kontrolní činnosti a zpracovávání návrhů pro systémová a metodická opatření ke zlepšení kontrolní činnosti
 • vedení správního řízení a provádění úkonů České inspekce životního prostředí jakožto správního orgánu ve správním řízení včetně vyhotovování rozhodnutí o uložení pokuty anebo uložení nápravného opatření v oblasti odpadového hospodářství
 • posuzování navrhovaných technologií sloužících k ochraně životního prostředí, včetně hodnocení jejich účinnosti
 • zajišťování a koordinace sběru dat a jejich svodné zpracování pro potřebu inspekční a dozorové činnosti
 • zajišťování spolupráce České inspekce životního prostředí s jednotlivými úřady
 • zpracovávání zpráv a odborných stanovisek pro spolupracující orgány v oblasti odpadového hospodářství
 • šetření a vyřizování podnětů
 • Posuzovány budou žádosti1 o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 27. února 2019, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Česká inspekce životního prostředí, Na Břehu 267/1a, 190 00 Praha 9, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické 1 Formulář žádosti lze stáhnout na následujících internetových stránkách Ministerstva vnitra (jedná se o přílohu č. 3 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení): http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/metodicky-pokyn-c-2-2017-aktualizace-provedena-v-souvislosti-s-naplnovanim-gdpr.aspx pošty služebního úřadu podatelna@cizp.cz nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: zr5efbb). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo J44314 odborný rada inspektor SEZ oddělení odpadového hospodářství Oblastního inspektorátu Ústí nad Labem v České inspekci životního prostředí“ Formulář žádosti lze stáhnout na následujících internetových stránkách Ministerstva vnitra (jedná se o přílohu č. 3 metodického pokynu náměstka ministra vnitra pro státní službu č. 2/2017, kterým se stanoví podrobnosti k provádění výběrových řízení): h

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Česká inspekce životního prostředí, IČ: 41693205,
  Místo výkonu práce: ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Oblastní inspektorát, Výstupní 1644, Krásné Březno, 400 07 Ústí nad Labem 7
  Komu se hlásit: Ing. Lucie Majerová, tel: +420 475 246 053,731 688 403, e-mail: lucie.majerova@cizp.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Pružná pracovní doba
  Pracovněprávní vztah: SP
  Minimální stupeň vzdělání: Vysokoškolské
  Doba zaměstnání: od 2019-04-01
  Mzdové rozpětí: od 24230 do 36130 Kč/měsíc


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce