Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj hledá zaměstnance na pozici

ODBORNÝ/-Á REFERENT/-KA / VRCHNÍ REFERENT/-KA v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Náchod
Ostatní odborní pracovníci v oborech příbuzných kartografii a zeměměřictvíŘeditel Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě (dále jen "zákon"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Náchod v oboru služby 70. Zeměměřictví a katastr nemovitostí. Místem výkonu služby je Náchod. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. 1. 2019, případně dle dohody. Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 9. platové třídy. Na služebním místě jsou vykonávány zejména následující činnosti: posuzování a osvědčování právní a správní způsobilosti rozhodnutí a jiných listin pro vyznačení změny v KN; kontrola věcné správnosti aktualizace a provádění zplatnění v informačním souboru katastru nemovitostí; kontrola náležitostí elektronických listin předložených ke vkladu a záznamu; spolupráce při odstraňování neúplných nebo nesprávně strukturovaných zápisů v databázi ISKN. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 12. 12. 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Collinova 481, Věkoše, 500 02 Hradec Králové, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě podepsanou uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu (ku.prokralokraj@cuzk.cz) nebo prostřednictvím datové schránky (ID datové schránky služebního úřadu: ynmadqi). Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na služební místo odborný referent / vrchní referent v oddělení právních vztahů k nemovitostem Katastrálního pracoviště Náchod."

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání; f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]. PODROBNÉ INFORMACE na https://www.cuzk.cz/Volna-mista.aspx K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis, motivační dopis. Bližší informace poskytne: vedoucí personálního oddělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj Soňa Skoupilová, e-mail: sona.skoupilova@cuzk.cz, tel.: 495 801 336.

Pracoviště a kontakty

Firma: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, IČ: 71185241,
Místo výkonu práce: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj - Katastrální pracoviště Náchod, Hrašeho 11, 547 01 Náchod 1
Komu se hlásit: , tel: , e-mail:

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah: SP
Minimální stupeň vzdělání: ÚSV
Doba zaměstnání: od 2019-01-01
Mzdové rozpětí: od 18230 do 27420 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce