Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci hledá zaměstnance na pozici

Vrchní referent/ka, rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Šumperk
Ostatní úředníci jinde neuvedeníŘeditel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo vrchní referent, rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Šumperk, ID 30015166 ve služebním

úřadu Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, v oboru služby

28. Zdravotnictví a ochrana zdraví. Místem výkonu služby je Šumperk. Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. únor 2019. Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 14. prosince 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Wolkerova 74/6, 779 11 Olomouc, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu: epodatelna@khsolc.cz nebo prostřednictvím datové schránky IDDS: 7zyai4b. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo vrchní referent, rada oddělení hygieny dětí a mladistvých Šumperk.“ Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může zúčastnit

žadatel, který

1) splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.

a) je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona]; b) dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona]; c) je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona]; d) je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona]; e) dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], tj. vyšší odborné vzdělání nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu. f) má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona]; 2) splňuje požadavek stanovený podle § 25 odst. 5 písm. a) zákona služebním předpisem - Služební předpis ředitele Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci č. 18/2018, ze dne 13. listopadu 2018, kterým se stanovuje jiný odborný

požadavek potřebný pro výkon služby, kterým je

 • jiný odborný požadavek – řidičský průkaz skupiny B;
 • K žádosti dále žadatel přiloží

  a) strukturovaný profesní životopis; b) motivační dopis. Odkaz na vyhlášené výběrové řízení a podmínky přijetí do služebního poměru včetně Žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo http://www.khsolc.cz/deska_aktual.aspx?ID=8121 Služební doba: pondělí a středa 8:00 - 17:00, úterý a čtvrtek 7:00 - 15:30, pátek 7:00 - 14:30. Kontakt: poštou, elektronicky, viz výše.

  Pracoviště a kontakty

  Firma: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, IČ: 71009248,
  Místo výkonu práce: Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci - prac. Šumperk, Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk 1
  Komu se hlásit: Bc. Jana Skoupilová, tel: +420 585 719 317, e-mail: Jana.skoupilova@khsolc.cz

  Vlastnosti volného místa

  Směnnost: Jednosměnný provoz
  Pracovněprávní vztah: SP
  Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
  Doba zaměstnání: od 2019-02-01
  Mzdové rozpětí: od 19760 Kč/měsíc

  Požadované dovednosti

  Řidičský průkaz - řízení osobních automobilů - skupina B


  Zobrazit na stránce úřadu práce  Další zajímavé nabídky práce