Úřad práce České republiky hledá zaměstnance na pozici

ODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT - OVĚŘOVATEL DÁVEK HN
Pracovníci veřejné správy v oblasti sociálních a jiných dávekODBORNÝ/VRCHNÍ REFERENT - PORADCE SPECIALISTA

Hlavní popis činnosti vykonávané na služebním místě

Kontrola spisů a vyhodnocení nepojistných sociálních dávek v agendě hmotné nouze. Ověřování a schvalování dávek, kontrola výplaty dávek Zpracování pravidelných měsíčních hlášení. Metodická činnost na úseku nároků a výplaty dávek hmotné nouze. Posuzovány budou žádosti o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo nebo žádosti o zařazení na služební místo (dále jen "žádost") podané ve lhůtě do 19.listopadu 2018, tj. v této lhůtě zaslané prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu sídla organizačního útvaru služebního úřadu: Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem, Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem, nebo osobně podané na podatelnu organizačního útvaru na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu organizačního útvaru služebního úřadu podatelna@ul.mpsv.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky ID 6sbzpx5. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: "Neotevírat" a "Výběrové řízení pod č.j. UPCR-2018/91917-78099813".

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem může účastnit žadatel, který

1. splňuje základní předpoklady stanovené zákonem, tj.

a) je státním občanem České republiky, b) dosáhl věku 18 let, c) je plně svéprávný, d) je bezúhonný, e) dosáhl vzdělání stanovené zákonem pro toto služební místo, f) má potřebnou zdravotní způsobilost g) místo vhodné i pro OZP. Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení nebo vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy, př. vysokoškolský diplom). Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání, uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru.

K žádosti žadatel přiloží

1. strukturovaný profesní životopis 2. písemné čestné prohlášení o státním občanství 3. písemné čestné prohlášení o svéprávnosti 4. rozsah údajů nutných pro obstarávání výpisu z evidence RT 5. doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost 6. písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání 7. písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pracoviště a kontakty

Firma: Úřad práce České republiky, IČ: 72496991,
Místo výkonu práce: Úřad práce České republiky, Krajská pobočka Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště Litvínov, Ke Střelnici 167, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov 1
Komu se hlásit: Viz. text poznámky k volnému místu, tel: , e-mail:

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: ÚSO s maturitou (bez vyučení)
Doba zaměstnání: od 2019-01-01
Mzdové rozpětí: od 18160 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce