Město Jičín hledá zaměstnance na pozici

VEDOUCÍ ODBORU KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU
Specialisté v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictvíVEDOUCÍ ODBORU KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU MĚSTO JIČÍN Vedoucí Městského úřadu Jičín vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

na obsazení místa

vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

Nabízíme

- pracovní poměr na dobu neurčitou, - platové zařazení dle zákona č. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (11. platová třída, příplatek za vedení), - místo výkonu práce - území města Jičína, - dobré pracovní podmínky, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity, - možnost získání služebního bytu.

Předpoklady pro výkon funkce

a) uchazeč je státním občanem ČR nebo je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, ovládá jednací jazyk, dosáhl věku 18 let, je svéprávný, bezúhonný a splňuje další předpoklady stanovené zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění, b) ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu, c) praxe v oboru minimálně 3 roky, d) organizační, řídící a komunikační schopnosti, e) dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti, znalost cizího jazyka, f) znalost práce na PC (Microsoft Word, Excel, Internet, Outlook), g) řidičské oprávnění skupiny "B" - aktivní řidič. Přihlášky musí obsahovat jméno, příjmení, titul uchazeče, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého bydliště, číslo občanského průkazu, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí

a) návrh koncepce rozvoje cestovního ruchu a kultury v rozsahu max. 2 normostran, b) úředně ověřené kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, c) strukturovaný profesní životopis uchazeče včetně uvedení praxe (dosavadní zaměstnání, odborné znalosti, dovednosti a zkušenosti), telefonického a elektronického kontaktu, d) originál výpisu z evidence rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce ke dni podání přihlášky; u osob narozených před datem 1.12.1971 lustrační osvědčení (je možno nahradit čestným prohlášením a doložit před uzavřením pracovního poměru) a prohlášení dle zák. č. 451/1991 Sb., e) popř. další doklady prokazující odbornost uchazeče. Přihlášky v písemné podobě se všemi požadovanými doklady musí být doručeny na adresu Městský úřad Jičín, Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín, k rukám vedoucího úřadu, Ing. Petera Bareše nebo odevzdány na podatelně MěÚ Jičín. Přihlášky musí být doručeny ve lhůtě do 20.11.2018. Bližší informace Vám budou podány vedoucím úřadu Ing. Peterem Barešem nebo vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Marií Faruzelovou, tel. 493 545 175, mail: faruzelova@mujicin.cz. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu. Neúspěšným uchazečům budou po uzavření výběrového řízení vráceny všechny doklady kromě přihlášky do výběrového řízení a životopisu, které budou uloženy po dobu skartační a archivační lhůty v souladu se Spisovým a skartačním řádem vyhlašovatele a následně budou skartovány. V Jičíně dne 25.10.2018

Pracoviště a kontakty

Firma: Město Jičín, IČ: 00271632,
Místo výkonu práce: Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 1
Komu se hlásit: Marie Faruzelová, tel: +420 493 545 175, e-mail: faruzelova@mujicin.cz

Vlastnosti volného místa

Směnnost: Pružná pracovní doba
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Minimální stupeň vzdělání: Bakalářské
Doba zaměstnání: od 2019-03-01
Mzdové rozpětí: od 24600 do 33300 Kč/měsíc


Zobrazit na stránce úřadu práceDalší zajímavé nabídky práce